Akty prawne

Działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Oto najważniejsze:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania (art. 3) obowiązek należytego przetwarzania takich danych, tak, aby spełniony został podstawowy cel ustawy w postaci zapewnienia każdemu ochrony dotyczących go danych osobowych (art. 1). Ustawa szczegółowo określa zasady przetwarzania danych osobowych (art. 23). Jednym z obowiązków administratora danych osobowych w zakresie ich przetwarzania jest ich usuwanie (art. 7). Przez usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (pismo Generalnego Inspektora Danych Osobowych nr GI-DP-848/00/1010 z dnia 18.07.2000r.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 1999 nr 11 poz. 95 z późn. zm.)

nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania (art. 1 ust. 2) m.in. obowiązek przetwarzania informacji niejawnych oraz organizowania ich ochrony (art. 1 ust 1). Informacje niejawne, podlegające usunięciu, muszą być chronione zgodnie z zapisami ustawy w szczególności poprzez powierzenie takiego procesu podmiotowi dającemu rękojmie zachowania tajemnicy (art. 3), co ustalane jest w drodze postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa jest niezbędne w celu dopuszczenia do przetwarzania informacji niejawnych. Przetwarzanie takie odbywać się może jedynie w warunkach określonych ustawą i przy zachowaniu niezbędnych wymogów, związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, tj. muszą być przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, obiegu i środków fizycznej ochrony informacji niejawnych, odpowiednich dla przyznanej im klauzuli tajności, (art. 20 ust. 1 pkt. 2)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Akt reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa ponadto wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.)

nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania obowiązek przekazywania dokumentacji do właściwych archiwów państwowych lub jej brakowania (art. 5 ust 1). Brakowaniu może ulec dokumentacja nie stanowiąca materiału archiwalnego, o którym mowa w art. 1 ustawy. Tryb i warunki brakowania takiej dokumentacji określają Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 1984 nr 41 poz. 216) oraz Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej (M.P. 1988 nr 17 poz. 145).