Korzyści

        Biorąc pod uwagę wymagania uchwalone prawnie i stawiane firmom niszczącym dokumenty, takie jak:

-  w zależności od charakteru niszczonych dokumentów, niszczarka musi być zgodna z ustaloną klasą tajności, spełniającą normy DIN 32757 (ścinki muszą spełniać określone wymiary i powierzchnie odpowiadające rodzajowi niszczonych dokumentów);

- pomieszczenia, w których jest dokonywane niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, musi być dobrze zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz nadzorowane odpowiednim elektronicznym systemem monitorująco-rejestrującym;

-  dostęp do  pomieszczeń wyłącznie określonych i odpowiednio przeszkolonych osób;

-  pomieszczenia muszą być bardzo dobrze wentylowane, gdyż podczas procesu niszczenia papieru powstają bardzo duże ilości drobnego pyłu;

-  firma musi mieć opracowane stosowne procedury postępowania podczas niszczenia dokumentacji, także w sytuacjach kryzysowych;

-  firma musi zatroszczyć się o odpowiednie zagospodarowanie ścinków powstałych w procesie niszczenia (transport i zbyt makulatury do papierni).

 

       Korzystniejszym wydaje się zlecenie niszczenia dokumentów wyspecjalizowanej firmie, która sama zadba o odbiór dokumentacji od klienta, bezpieczny transport do miejsca zniszczenia, przeprowadzi zniszczenie wg odpowiednich procedur i klas tajności oraz przetransportuje powstałe ścinki do papierni niż niszczenie we własnym zakresie na niewydajnych biurowych niszczarkach.

        Proponując naszą usługę uwalniamy Państwa od:

- kosztów zakupu i eksploatacji niszczarek;

- gromadzenia dokumentów w zabezpieczonym pomieszczeniu;

- angażowania pracowników do niszczenia dokumentów na mało wydajnych niszczarkach;

- angażowanie pracowników do wywożenia przetworzonej masy do punktu skupu makulatury;

- ponoszenia opłat za wywóz znacząco zwiększonej ilości śmieci (30 kg papieru zniszczonego w zwykłej niszczarce to 1m3 śmieci);

- kosztów transportu do papierni oraz kosztów obsługi i nadzoru.